Hakukoneiden, sosiaalisen median ja ylipäänsä koko internetin käytön räjähdysmäinen lisääntyminen on johtanut tilanteeseen, jossa yrityksen verkkosivusto mielletään yleisesti sen virallisena julkisivuna, tiedotuskanavana sekä ennen kaikkea myynnin työkaluna. Verkkosivustoa voi ajatella yrityksen digitaalisena käyntikorttina, jonka ominaisuudet vaikuttavat hyvinkin paljon yleiseen mielikuvaan yrityksestä.

Yritysten tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota verkkosivustojensa nykytilaan huolimatta siitä, liittyykö yritystoiminta internetiin vai ei. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää muutamia peruslähtökohtia, jotka vaikuttavat siihen miten hyvin verkkosivustosi tulee toimimaan sille asetetussa käyttötarkoituksessa.

Hyvän verkkosivuston tunnusmerkit 2
Kuluttajien näkökulmasta verkkosivustot peilaavat tietyllä tapaa yrityksen tarjoamien tuotteiden sekä palveluiden laatua.

Hyvä verkkosivusto koostuu viidestä eri tekijästä

Verkkosivuston tärkeimmät ominaisuudet voidaan jakaa karkeasti viiteen eri kategoriaan: ulkonäkö, sisältö, toiminnallisuus, käytettävyys sekä hakukoneoptimoinnin tila. Kaikki verkkosivuston elementit liittyvät enemmän tai vähemmän kiinteästi toisiinsa.

Kun ajatellaan hyvän verkkosivuston ominaisuuksia, nämä edellä mainitut seikat tulisi olla ennen kaikkea hyvässä tasapainossa. Verkkosivustoa tulisikin miettiä yhtenä elävänä kokonaisuutena: jos jokin asia on pielessä, muutkaan osa-alueet eivät toimi kunnolla.

Verkkosivuston ulkonäkö

Kuluttajien näkökulmasta verkkosivustot peilaavat tietyllä tapaa yrityksen tarjoamien tuotteiden sekä palveluiden laatua. Miellyttävän näköinen verkkosivusto luo hyvän ensivaikutelman ja rakentaa tätä kautta luottamusta yritystä kohtaan. Hyvä ensivaikutelma saa ihmiset myös pysymään verkkosivustolla kauemmin. Mikäli ensivaikutelma on huono, saattaa se jäädä potentiaalisen asiakkaan viimeiseksi mielikuvaksi koko yrityksestä.

Verkkosivuston tulisi olla visuaalisesti vaikuttava, viimeistelty sekä toimialaan suhteutettuna ammattimaisen oloinen. Yksi peruslähtökohdista on hyvät värivalinnat, joista verkkosivuston ulkoasu muodostuu. Verkkosivuston suunnitteluvaiheessa kannattaa käyttää tarkoin valittuja päävärejä, jotka mukailevat yrityksen ilmettä. Värejä ei kannata kuitenkaan ylikorostaa, sillä ne voivat viedä huomiota pois sivuston varsinaisesta sisällöstä.

Värien lisäksi erilaiset graafiset elementit ja asettelut voivat luoda tyylikästä ja erottuvaa tunnelmaa sivustolle. Näillä elementeillä voidaan ohjata lukijaa haluttuun suuntaan sekä erotella sivuston sisältöä tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin asioihin.

Tärkeitä visuaalisia elementtejä ovat myös kuvat, joilla voidaan vaikuttaa verkkosivustosta välittyvään mielikuvaan ja tunnelmaan. Nykyisten nopeiden verkkoyhteyksien vuoksi kuvista onkin tullut osa monen verkkosivuston yleisilmettä. Verkkosivustoa ei kuitenkaan kannata suunnitella kokonaan kuvien varaan vaan pohjana tulisi olla selkeä graafinen linja, jota kuvat tukevat. Kuvien käytön suhteen kannattaa myös pitää mielessä, että etenkin suuremmat kuvat tulisi aina optimoida käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Yksi kaikista tärkeimmistä elementeistä, joka vaikuttaa sivuston ulkonäköön ja sen käytettävyyteen, on riittävä tila. Tyhjän tilan avulla verkkosivustosta luodaan helposti käytettävä sekä visuaalisesti miellyttävän näköinen.

Hyvän verkkosivuston tunnusmerkit 3
Laadukas ja uskottava tekstisisältö päättää loppupelissä sen, vastaako verkkosivusto kuluttajan tarpeisiin.

Verkkosivuston sisältö

Sisältö on verkkosivuston perusraaka-aine. Voisi ajatella, että ilman kunnollista sisältöä kenelläkään ei ole tarvetta vierailla verkkosivustolla eikä sivustolla ole periaatteessa mitään syytä olla edes olemassa. Tämän vuoksi sisältö on yksi kaikista tärkeimmistä elementeistä, kun puhutaan hyvän verkkosivuston tunnusmerkeistä.

Sisältö on erityisen tärkeä muuttuja myös kaupallisessa mielessä. Hyvä sisältö puhuttelee kohderyhmiä oikealla tavalla. Tämän vuoksi tekstisisältö kannattaa pyrkiä muotoilemaan kuluttajan näkökulmasta. Jargoniin ei siis kannata sortua, ellei sille ole olemassa hyviä perusteluita. Ensivaikutelman jälkeen laadukas ja uskottava tekstisisältö päättää loppupelissä sen, vastaako verkkosivusto kuluttajan tarpeisiin. Sisältö on siis kuin myyntipuhe yrityksen tuotteille ja palveluille: tämän myyntipuheen perusteella asiakas tekee ostopäätöksen.

Ohjenuorana verkkosivuston sisällön tuottamiseksi voidaan pitää muutamia perusasioita. Verkkosivuston sisällön tulisi olla selkeää, informatiivista, hyvin organisoitua sekä uniikkia tekstiä. Sisältöä pitäisi olla riittävästi, mutta kuitenkin niin, että se säilyy kiinnostavana. Lukijaa johdatellaan otsikoilla ja erilaisilla jaotteluilla. Sisältöä tulisi myös päivittää aina tarvittaessa.

Sivusto ei myöskään saa vaikuttaa “kuolleelta”, jonka vuoksi uutta sisältöä olisi hyvä ilmestyä sivustolle säännöllisin väliajoin. Tällaista sisältöä voivat olla esimerkiksi erilaiset uutiset, tiedotteet ja blogitekstit. Etenkin blogiteksteistä on tullut monen yrityksen kohdalla merkittävä tapa markkinoida liiketoimintaa. Sen avulla sivustolle voidaan houkutella kohdennettua liikennettä hakukoneista sekä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tällainen liikenne on huomattavasti edullisempaa verrattuna maksettuun mainontaan.

Verkkosivuston toiminnallisuus

Toiminnallisuus on erittäin tärkeä elementti, jolla voi olla radikaaleja vaikutuksia verkkosivustosi toimintaan. Jokaisen sivustolle asetetun elementin tulisi toimia nopeasti ja oikealla tavalla. Rikkinäiset, hitaat tai muuten odotusten vastaisesti toimivat ominaisuudet turhauttavat käyttäjiä, joka voi johtaa poistumiseen sivustolta.

Verkkosivuston toiminnallisuuteen ei oikeastaan kiinnitetä huomiota silloin, kun kaikki toimii oikein. Vasta ongelmien esiintyessä se vie yleensä kaiken huomion. Huonoista kokemuksista saattaa jäädä käyttäjille myös sitkeitä negatiivisia mielikuvia koko yrityksestä, joten toiminnallisuus kannattaa ottaa vakavasti.

Toiminnallisuudella voidaan tietenkin myös tarkoittaa sitä, että sivusto toimii myös ylläpitäjän näkökulmasta oikealla tavalla. Ei ole ensimmäinen kerta maailman historiassa, kun yrittäjä ihmettelee, miksi verkkosivuston kautta ei tule ainuttakaan yhteydenottoa vaikka teoriassa niin pitäisi tapahtua. Tämän voi selittää esimerkiksi toimimaton yhteydenottolomake. Kaikki näyttää päällisin puolin olevan kunnossa, mutta lomakkeella lähetetyt viestit eivät vain mene perille. Ymmärrettävästi tämäntyyppiset ongelmat vaikuttavat yrityksen myyntiin.

Verkkosivuston käytettävyys

Liittyen verkkosivuston toiminnallisuuteen, käytettävyys on niin ikään yksi tärkeimmistä asioita. Verkkosivujen responsiivisuudesta on tullut yleinen käytäntö sen jälkeen, kun älylaitteet ovat vallanneet alaa osana internetliikennettä.

Erikokoisille laitteille optimoidut sivustot tulisikin suunnitella käytettävyyden kannalta pienimmästä laitteesta alkaen. Usein liian monimutkaisia sivustoja on hankala toteuttaa optimaalisesti mobiilikoossa, jolloin joudutaan tekemään hankalia väliaikaisratkaisuja tai jättämään joitain elementtejä kokonaan pois. Koska kuluttajamarkkinat selaavat internetiä yhä suuremmissa määrin myös mobiililaitteilla, on käytettävyys tältä osin erittäin tärkeää.

Tämän lisäksi käytettävyyteen liittyy myös monia muitakin tulokulmia. Hyvän verkkosivuston tulisi ennen kaikkea olla looginen ja yksinkertainen käyttää. Käyttäjää tulisi ohjata siten, ettei hänen tarvitsee alkaa itse ajattelemaan mistä hän löytää haluamansa. Jos jokin elementti on liian monimutkainen tai vaikea käyttää, tämä saa helposti käyttäjän poistumaan sivustolta.

Kaupallisessa mielessä toimivalla verkkosivustolla saattaa käydä usein niin, että vaikka kuluttaja voisi olla hyvinkin vakuuttunut ostamaan tarjottua palvelua tai tuotetta, lopullinen ostotapahtuma jää toteutumatta huonon käytettävyyden vuoksi. Siksi on tärkeää optimoida kaikki sivuston elementit ja vaiheet mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja selkeiksi.

Verkkosivuston tulisi toimia juuri siten kuin käyttäjä odottaakin sen toimivan. Sivuston täytyy pitää yllä hyvää ensivaikutelmaa sekä tuntua samalta sen eri sivuilla ja osioissa.

Hyvän verkkosivuston tunnusmerkit 4
Voittajia ovat yleensä ne yritykset, joilla on internetissä paras näkyvyys ja uskottavin imago.

Verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tila

Kaikki edellä mainitut elementit liittyvät siihen, miten hyvin verkkosivustosi löytyy hakukoneista. Hakukoneiden kautta saatava liikenne on ensinnäkin ilmaista, mutta se voi parhaimmillaan olla myös hyvin tarkasti kohdennettua. Tämä on tärkeää siksi, että ihmisillä on tapana etsiä jotain hakukoneiden avulla ja verkkosivustot toimivat vastauksena tähän tähän tarpeeseen. Jos kuluttaja etsii jotain tuotetta, hakukoneet esittelevät hänelle parhaat sivustot hankkia kyseisiä tuotteita.

Hakukoneista ykkönen on tietysti Google, jonka käytölle perustuu lähes jokaisen sivuston odotettu liikenne hakukoneista. Muut hakukoneet toimivat periaatteessa samalla tavalla, mutta hakukoneoptimoinnista puhuessa Googlen asettamat kriteerit toimivat tärkeimpänä hakukoneoptimoinnin ohjenuorana. On kuitenkin huomioitava se, että Google ei kerro kaikkia näitä kriteereitä suoraan, joten hakukoneoptimointi on ennen kaikkea päättelyä, testaamista sekä suoranaista kilpajuoksua muita verkkosivustoja vastaan.

Se, millä perusteella hakukoneet listaavat verkkosivustot tuloksissaan, perustuu yksinkertaistettuna muutamaan elementtiin. Näitä ovat muun muassa sivuston tekstimuotoisen tekstin määrä ja laatu.

Lisäksi hakukoneet pitävät kirjaa siitä minkälainen maine ja auktoriteetti sivustoilla on internetissä. Tähän asiaan vaikuttavat sivuston ikä, käytettävyys sekä linkit muilta sivustoilta. Nykyään myös sosiaalisen median rooli korostuu päivä päivältä, jolloin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa voidaan pitää yhtenä hakukoneoptimoinnin peruskriteereistä.

Verkkosivusto on osa jatkuvaa markkinointia

Markkinointi on jatkuvaa kilpajuoksua muuttuvassa maailmassa. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, jonka lisäksi myös kuluttajien tottumukset elävät kaiken aikaa. Tämän vuoksi on selvää, että myös verkkosivustojen tulisi elää muutosten mukana. Edelleen monet yrittäjät kuitenkin mieltävät verkkosivustot tietyllä tapaa staattisiksi elementeiksi. Eli ne joko ovat olemassa tai sitten eivät ole. Monen yrityksen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ajatellaan: “Kyllähän meillä on verkkosivut, jotka teimme silloin 10 vuotta sitten. Miksi tarvitsemme muuta?”

Yleinen harhaluulo verkkosivujen staattisuudesta kuitenkin johtaa siihen, että myyntilukujen laskiessa on helppo syyttää kaikkea muuta kuin itse varsinaista ongelmaa. Tässä kohtaa piileekin se suurin vaara. Mikäli yrityksesi verkkosivusto ei ole kunnossa, ei auta vaikka mainostaisit tuotteita tai palveluita yrityksesi nimellä varustettuna. Markkinoita ei kiinnosta yrityksesi palvelut tai tuotteet, jos et osaa markkinoida niitä oikein. Hyvä tuote ei mene kaupaksi, jos kukaan ei löydä sitä. Kauppa ei käy myöskään silloin, jos yrityksen herättämät mielikuvat eivät herätä luottamusta.

Monet yritykset myös luottavat vanhentuneisiin käsityksiin markkinoinnista ja sen toteuttamisesta. Lehdissä, televisiossa tai radiossa mainostaminen ei kuitenkaan enää toimi samalla tavalla mitä ennen. Perinteiselle markkinoinnille on edelleen paljon käyttöä, mutta sen tarkoitusperät ovat keskittyneet entistä useammin ajamaan liikennettä mainostettavan yrityksen verkkosivustolle. Sinne ne potentiaaliset asiakkaat menevät joka tapauksessa, mikäli ovat vakaasti kiinnostuneita kyseisistä tuotteista tai palveluista.

Kannattaa siis muistaa, että kuluttajia kiinnostaa ennen kaikkea hyvä tuote tai palvelu. Vaivaton ja nopea pääsy internetiin mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat puntaroida ja vertailla sekä tuotteita että palveluita kotoa käsin ennen varsinaista ostopäätöstä. Kun näin tapahtuu, voittajia ovat yleensä ne yritykset, joilla on internetissä paras näkyvyys ja uskottavin imago. Verkkosivuston hyvä myyntipuhe lyö lopulta kaupat lukkoon. Tämän vuoksi kannattaa olla varma siitä, että myös sinun yrityksesi verkkosivusto toimii oikein. 

Oletko ajatellut yrityksesi verkkosivuston uudistamista? Voit pyytää meiltä ilmaisen konsultaation verkkosivustosi toiminnallisuuden ja hakukoneoptimoinnin nykytilasta. Tämän perusteella saat kattavan käsityksen siitä, toimiiko verkkosivustosi yrityksesi kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä!

Avainsanat:

ISE 2024