Integraatio (usein myös järjestelmäintegraatio) tarkoittaa eri alustoilla ja/tai tekniikoilla toteutettujen ohjelmistojen, tietokantojen ja järjestelmien liittämistä toisiinsa. Integraatio varmistaa sen, että nämä yhteen liitetyt osat keskustelevat keskenään sekä mahdollistaa datan ja tiedonkulun siirtymisen toisiin järjestelmiin.

Teknologian nopean kehityksen vuoksi yrityksillä saattaa olla käytössään useita eri järjestelmiä. Ongelmaksi nousee usein se, etteivät nämä järjestelmät kuitenkaan pysty keskustelemaan keskenään. Tämä johtaa siihen, että yrityksen liiketoiminnalle oleelliset tiedot ovat usean eri järjestelmän sisällä erilaisissa muodoissa.

Kun integraatiota lähdetään toteuttamaan, on oleellista paneutua kunnolla asiakasyrityksen liiketoimintaan. Näin saadaan kuva siitä, minkälaisia integraatioita on mahdollista rakentaa sekä lisäksi onko jotain jo mahdollisesti olemassa, ja jos on, voidaanko niitä käyttää hyväksi. Lisäksi liiketoimintakatsauksen avulla saadaan tietoa siitä missä ja minkälaista dataa yrityksellä on käytettävissä eri järjestelmissä.

Integraatio mahdollistaa ennen kaikkea sujuvan ja toimivan työskentelyn yrityksissä. Se vähentää manuaalista työtä automatisoimalla esimerkiksi tiedostojen siirtelyn ja sähköpostien lähettelyn sekä auttaa vähentämään inhimillisistä tekijöistä johtuvia virheitä. Integraation ansiosta yrityksen henkilöstöresursseja voidaan käyttää liiketoiminnalle olennaisimpiin ja tärkeämpiin työtehtäviin.

Kts. myös rajapinta, avoin rajapinta, API

Avainsanat:

ISE 2023